Gebruiksvoorwaarden

INLEIDING

De huidige voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de N.V. van Belgisch recht Hasymar, RPM Brussel BE 0447.076.859, Elsene , 1050, 71 Malibranstraat genoemd Hasymar en anderzijds de gebruiker die de persoon is die vis wenst te kopen bij Hasymar via de internetsite www.fishme.be.

De levering gebeurt enkel in de regio Brussel.

Deze voorwaarden gelden enkel voor de verbruiker. De gebruiker die op de site wenst aankopen te doen verklaart de volle juridische capaciteit te hebben. Iedere persoon die van juridisch onvermogen geslagen is volgens de artikels 1123 en volgens het burgerlijke recht kan geen aankopen doen op de site. De raadpleging van de site en de diensten die door de site aangeboden worden gebeuren dan onder verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht deze stipulaties te eerbiedigen. In elk geval zal de wettelijke vertegenwoordiger, bij het doorsturen van de persoonlijke gegevens, zelf het inschrijvingsformulier invullen of de persoon die hij vertegenwoordigt uitdrukkelijk toelaten het formulier in te vullen. De stipulaties i.v.m. de persoonlijke gegevens zoals voorzien in «privacy»zijn natuurlijk van toepassing.

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend beheerd worden door dit contract, met uitsluiting van enige voorwaarde die eerder beschikbaar was op de site.

Indien één van de voorwaarden niet voorhanden is, zullen de gebruiken van de sector van de online verkoop in België gelden zijn.

Hasymar verbindt zich ertoe de Code van beroepsethiek qua respect van de rechten van de verbruiker te eerbiedigen.

ARTIKEL 1 : ONDERWERP

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de online verkoop op het Belgische grondgebied. Ze hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten te bepalen tussen Hasymar en de gebruiker i.v.m. de verkoop, van bestelling tot service, alsook de betaling en de levering.

Zij regelen alle noodzakelijke etappes voor de overdracht van de bestelling en waarborgen de opvolging van deze bestelling tussen de «\partijen\»

ARTIKEL 2 : BESTELLING

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn bestelling te plaatsen vanaf de online catalogus.

De bestelling kan enkel geregistreerd worden indien de gebruiker zich heeft geïdentificeerd.

Alle bestelling houdt in dat deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijs, de verkoopsprijs en de productbeschrijving (cf art. 5) worden aangenomen.

Hasymar verbindt zich ertoe de op hun site gekregen bestellingen te eren in functie van de beschikbare voorraad van producten.

Enkele minuten na uw bestelling, zal Hasymar u een confirmatie mail doorsturen op uw email adres.

ARTIKEL 3 : BETALINGSVOORWAARD

Bij validatie van de bestelling, kiest u één van de betalingsmodaliteiten (deze zijn volledig beveiligd: de server is gecrypteerd alsook alle gegeven informatie – geen enkel gegeven is leesbaar op een site terug te vinden ).

1) KREDIETKAART :

U geeft het nummer van uw Visa of Mastercard, het controle nummer en de vervaaldatum van de kaart. De bankheffing zal gebeuren volgens de modaliteiten met uw bank, na facturatie van de producten.

2) BETALING VIA MOBIELE BANKCONTACT/MISTERCASH

Uw betaald bij de levering via de mobiele terminale van onze leverancier.

3) BETALING BIJ LEVERING

Hasymar behoudt zich het recht elke bestelling of levering te weigeren in geval van

- conflict met de gebruiker - niet betaling van de vorige bestelling door de gebruiker (volledig of gedeeltelijk) - weigering door de bank van de betaling met bankkaart

ARTIKEL 4 : TARIEF

De prijs van onze producten hangt af van de aanvoer van producten. Hasymar behoudt zich het recht zijn prijzen aan te passen in geval van verandering van de BTW-tarieven. Hasymar behoudt tevens het recht de prijzen aan te passen bij een foutieve prijsinvoer bij de informatisatie of de display op internet.

Hasymar waarborgt dat de elementen, de aan de gebruiker ter beschikking gestelde diensten en functies, als ze overeenkomstig de gegeven aanwijzingen worden gebruikt, in overeenstemming zijn met de over het algemeen toegelaten standaarden, en dat de software en alle elementen door Hasymar geschapen, die ter beschikking gesteld worden van de gebruiker, de rechten van de derden eerbiedingen en toegelaten zijn.

De gebruiker zal geen klacht kunnen indienen tegen Hasymar in de volgende gevallen :


- bij verlies van inkomsten te wijten aan de werking of het niet werken van de website of van zijn inhoud - bij onwettelijke of niet toegelaten inbreuk van een derde op de server of de site - bij indringing van een virus in de server of de site - bij tijdelijk belemmering van de bandbreedte - bij onderbreking van de internet verbinding door een niet door Hasymar veroorzaakte reden.

De consument aanvaardt dat de elementen/functies/grafische charters op de website kunnen evolueren. Zo kunnen er bepaalde functies verwijderd of toegevoegd worden zonder dat de consument daarover een specifieke eis kan naar voren brengen.

Hasymar behoudt ook het recht om inhoud toe te voegen aan of te schrappen van de website.

Dus heeft Hasymar het recht om op om het even welk moment en voor om het even welke reden de website te wijzigen zonder de consument daarvan op voorhand op de hoogte te brengen.

Dit zal namelijk het geval zijn bvb bij onderhoud van de site of bij het invoeren van belangrijke wijzingen qua service of qua voorgestelde functies. Hasymar is niet verantwoordelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan een wijziging opschorting of onderbreking van toegang tot de site voor gelijk welke reden.

NB : Behalve specifieke vermelding zijn de prijsverminderingen die Hasymar aanbiedt enkel geldig tot één week na de datum van de offerte.

ARTIKEL 5 : WEIGERNG PRODUKTEN

Bij abusieve weigering behoudt Hasymar zich het recht een volgende bestelling te weigeren.

ARTIKEL 6 : HANDTEKENING EN BEWIJS

Elke gebruiker van de site die nog geen klantnummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure te volgen waardoor hij een klantnummer krijgt toegewezen.

In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.

ARTIKEL 7 : AANSPRAKELIJKHEID

Hasymar heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Hasymar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een storing in het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

De artikelen worden verzonden via onze vervoerder.

Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur, inclusief de verwerkings- en beheerskosten, is betaald.

ARTIKEL 8 : INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van Hasymar, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom.

Zij zijn de exclusieve eigendom van Hasymar.

De informatie, logo´s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud enz. die u op de website vindt zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.

Behalve uitdrukkelijke toestemming van Hasymar en/of betrokkene derden, heeft de consument geen recht om elementen van de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren. Het is de gebruiker dus verboden elke recht met betrekking tot de website of de inhoud ervan te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te ontwikkelen, proberen de source code te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of over te dragen op welke wijze dan ook.

De consument wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma´s, en specifiek naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma´s

Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Hasymar , moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Hasymar .

In dat geval gaat het niet om een impliciete lidmaatschapsovereenkomst.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Hasymar door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.

In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de vennootschap Hasymar .

ARTIKEL 9 : NIETIGHEID

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.

ARTIKEL 10 : DUUR

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Hasymar online aangeboden worden.

ARTIKEL 11 : BEWIJS

De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Hasymar of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 12 : BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES

De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

ARTIKEL 13 : DIVERSE BEPALINGEN

De door Hasymar verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto's van de catalogus en/of site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

ARTIKEL 14 : TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Brusselse arrondissement.

Volgende
Talen
Fran├žais Nederlands English Japanese
We Accepteren
0 items